… I c@nT t@Ke !t @nY mOrE

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۵

دست نوشته های قدیمی ام...

مثل دود سیگار...

هم دلم را سوزاندند..

هم چشمانم را...

- عشق نابالغ نوجوانی که شوخی شوخی تبدیل میشود به تنفر نیمه بالغ جوانی...

و جوانی ای که همین جوری الکی گم میشود..

پشت کاغذ ها و رخت خواب های غریبه...

دیروز را اگر فاکتور بگیریم...

فردا پشیمان امروزم...

که به پای خواستنی گذاشته امش ..

که فردایی ندارد..

تنها لذت لحظه و باقی عذاب وجدان و گناه و گناه و گناه...

و واقعیتی که پوچم می کند...اگر منطقی فکر کنم!

- صدایی درونم میگوید..

روزی..

به ۱۸ سالگیم حسرت میخورم...

که چه ارزان باختمش...