…I bRu!$e E@$!lY

شنبه ۲ دی ۱۳۸۵

خیلی نباید سخت باشد..

گاهی..

بی بهانه خندیدن...

هر چند..

بیزارم...

از ماسک های نقاشی شده...

روی..

صورت های تار عنکبوت بسته...

اما..

میشود گاهی..

فراموش کرد...

که این موچودات دوپا...

دروغ هم میگویند!

ــ می گفت: *تنها دل ما دل نیست*

راست می گفت...