… I GuE$$ I nEeD u

۲۵ دی ۱۳۸۵

من..

فرشته کوچکی دارم..

که هر روز برایم دست تکان میدهد...

و

لی لی بازی میکند...

من فرشته کوچکی دارم...

که هر شب..

سجاده ام را..

 پر از یاس سفید می کند..

و برایم دعا میکند..

فرشته من..

درس میخواند..

و با دوستانش..

عروسک بازی می کند...

فرشته کوچک من..

بال ندارد..

زیبا هم نیست...

اما فرشته است..

او را..

خدا برایم فرستاده...